Te veel jongeren worden in hun ontwikkeling belemmerd door schuldenproblematiek. Middels de JPF-aanpak krijgen ze weer zicht op een betere en schuldenvrije toekomst.

Onze innovatieve schuldenaanpak is gericht op toekomstperspectief. Een toekomst waarin jongeren niet alleen schulden(zorg)vrij zijn, maar óók zelfstandiger en met meer perspectief kunnen leven. De aanpak richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar, woonachtige in de gemeente waar hij/zij het JPF-traject volgt, en die in staat zijn om te werken aan perspectief. Het JPF richt zich met name op de begeleiding van jongeren voor wie de reguliere schuldhulpverlening niet of onvoldoende passend is. In de basis bestaat de aanpak uit drie pijlers:

  1. Een intensief begeleidingstraject
  2. Het saneren van schulden
  3. De maatschappelijke tegenprestatie

Intensieve begeleiding

Jongeren zijn gebaat bij het investeren in hun toekomst. Binnen de JPF-aanpak worden hier mogelijkheden voor geboden. Door middel van een intensief begeleidingstraject kijkt een trajectbegeleider samen met een schuldregelaar allereerst naar oplossingen voor de schuldenzorg van de jongeren. Vervolgens wordt samen met de jongere bekeken wat de beste manier zou zijn om te werken aan toekomstperspectief. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een studie of stage.

Het begeleidingstraject focust op méér dan alleen de schuldenzorg. Meestal komen jongeren in de schulden vanwege problemen op andere leefgebieden, denk aan het ontbreken van huisvesting of verslavingsproblematiek. Iedere jongere krijgt begeleiding op maat. Wanneer onoverkoombare problemen op andere leefgebieden worden vastgesteld, wordt daar door de trajectbegeleider passende hulp voor gezocht.

Saneren van schulden

Een cruciaal onderdeel binnen de aanpak van het JPF is hoe we het schuldregelen aanpakken. Wij focussen op het saneren van schulden, maar bij reguliere schuldsanering wordt gefocust op (gedeeltelijke) terugbetaling van schuld in geld. Jongeren hebben vaak onvoldoende afloscapaciteit om met deze manier van schuldregelen aan de slag te kunnen. Bovendien ontbreekt er in reguliere schuldhulpverlening aan voldoende individuele begeleiding op meerdere gebieden.

Het JPF werkt standaard met het saneren van schulden: alle openstaande schulden worden in één keer afgekocht met behulp van een saneringskrediet. Dit creëert rust en duidelijkheid, aangezien de jongere nu nog maar één openstaande schuld heeft (het saneringskrediet). Het schuldregelen binnen de JPF-aanpak verschilt van reguliere schuldsanering, omdat jongeren binnen de JPF-aanpak het saneringskrediet niet in geld terug hoeven te betalen. In plaats daarvan betalen ze terug door middel van een maatschappelijke tegenprestatie.

Maatschappelijke tegenprestatie

Wanneer het schuldregelen is voltooid zijn de schulden van de jongeren afgekocht en heeft de jongere enkel nog een openstaand saneringskrediet. Waar de JPF-aanpak verschilt van de reguliere aanpak, is dat het jongeren de kans geeft om dit saneringskrediet terug te betalen door middel van een maatschappelijke tegenprestatie. Samen met de trajectbegeleider bepaalt de jongeren welke maatschappelijke tegenprestatie hij of zij zal leveren om zijn of haar schuld terug te betalen.

Ook voor gemeenten geldt: baten > kosten

De JPF-aanpak brengt kosten met zich mee voor gemeenten die hiermee werken, bijvoorbeeld de kosten voor begeleiding en de saneringskredieten. Deze kosten wegen echter niet op tegen de baten. Naast het perspectief dat aan jongeren wordt geboden, zal de aanpak zich in de meeste gevallen zich ruimschoots terugbetalen voor gemeenten. In eerste instantie door de tegenprestaties van de jongere, en daarna doordat het geboden perspectief leidt tot minder terugval en minder problemen op andere leefgebieden bij de jongere in kwestie. Het begeleidingstraject genereert daarmee baten op de lange termijn: een zelfstandigere en schuldenzorgvrije jongere zal minder vaak beroep hoeven doen op hulpverlening.

Zie ook onze impactmeting uitgevoerd in 2021

Financiering

Het kan voorkomen dat gemeenten moeite hebben met het implementeren van de aanpak, omdat deze in eerste instantie kosten met zich meebrengt die zich pas later terugbetalen. In dat geval zijn er mogelijkheden dat deze kredieten worden voorgefinancierd via een fonds van stichting JPF.

*Meer weten over dit fonds en mogelijke voorfinanciering vanuit stichting JPF? Dan verwijzen we je graag naar de informatie over de social impact bond, die apart wordt toegelicht. Wij focussen ons in dit document op de aanpak en het schuldregelen voor de jongeren.

Back To Top